مهلت ثبت نام در جشنواره به پایان رسیده است.

اخبار و لیست راهیافتگان بخش مسابقه به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.