مهدی کشاورز

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش