دکتر رضا شجیع

مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش